יחידת הלימוד התחלות מציעה חומרי למידה מתחומים שונים: תיאטרון, אמנות, ספרות ויצירה, מותאמים לגיל הרך, שנועדו לפתח אל הילדים פתיחות מנטאלית ורגשית אל ה"אחר" ולהקנות להם יחס חיובי ואוהד כלפי ססגוניותה של חברה הטרוגנית ורב-תרבותית. 

יחידת לימוד זו נותנת ביטוי לחששות מהמפגש עם ה"אחר", ונוגעת בחשש שמא המפגש הבין-תרבותי יוביל לנטישת תרבות האם ולאובדן הזהות הייחודית. 

היחידה מציעה מודל תוחם גבולות, בשטח הנראה פרוץ ומאיים, בעזרת שני סיפורים:  כבשה דג ופרפר לי' נאדרה וד' רוזלאנד ודירה להשכיר לל' גולדברג. מחד, מאפשר המודל לפרטים שונים להעשיר את עצמם דרך מפגשים בין-תרבותיים, ומאידך, הוא מבטיח את שמירת הייחודיות והזהות של כל פרט במפגש שכזה. המודל מצביע על הקשר של הפרט לתרבות האם כקשר ראשוני ויסודי, שאינו ניתן לערעור.

יחידת הלימוד כוללת שני פרקים ונספח העוסק בהצגה התחלות: 

פרק א': "השונות כמעשירה וכמרחיבת אופקים" מציג את ערכה החיובי של השונות ואת שפע האפשרויות להעשרה עצמית והדדית, הנפתחות בפני מי שמאמץ גישה ליבראלית ודינאמית כלפי המפגש עם ה"אחר". הפרק יכול לשמש כבסיס לפעילות מעשירה ומגוונת לאורך שנת הלימודים כולה. פרק זה מתחלק לשלושה פרקי משנה, שכל אחד מהם בדרכו הייחודית מלמד על השונות כמעשירה: פעילות של "תיבת האוצרות", תצוגת "כולנו ילדי העולם" והסיפור מרק דלעת להלן קופר.

פרק ב': "המפגש עם ה"אחר" מציע פעילויות הבאות להעשיר, לחדד ולחקור לעומק את טיבו של המפגש עם ה"אחר", בעזרת משחקי דרמה וטקסטים ספרותיים. פרק זה מתחלק לשלושה פרקי משנה: "לחוד וביחד"; "אני ו"אחרים" ומפגש בין-תרבותי.

בסיום יחידת הלימוד מובא נספח: ההצגה התחלות הכולל "תקציר מוער של ההצגה שהועלתה בזמנו על הבמה על-ידי מרכז פרס לשלום, ו"מילונית - יותר דומה משונה" המביאה צמדי מילים דומים בעברית ובערבית.


מודל לחברות ע"פ הסיפור "הכבשה, הדג והפרפר" מאת יונס נאדרה ורודלאנד דעים caption